ทัวร์บุโรพุทโธ...ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์
 
เที่ยวบาหลี...มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ 5 วัน 4 คืน

อินโดนีเซีย บูโรพุทโธ + บาหลี

 
 โปรแกรมการเดินทาง :...
 วันแรก     กรุงเทพฯ - บาหลี  

12.00 น.   คณะพร้อมกัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ พบ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่านอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง  
14.10 น. เดินทางสู่ กรุงจากาต้าร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินการูด้า เที่ยวบินที่ GA 867
17.35 น. ถึงสนามบินจากาต้าร์  *** แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ เมืองเดนปาซาร์ ***
19.45 น. ออกเดินทางสู่ เดนปาซาร์ โดยเที่ยวบินที่ GA 414 (บริการอาหารกลางวัน บนเครื่อง)
22.30 น. ถึงสนามบินนานาชาตินูราลัย เมืองเดนปาซ่าร์  เกาะบาหลี    พบการต้อนรับอันอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นประจำบาหลี  
โรงแรมที่พัก Bali Kuta Resort & Convention Center (ค้างที่บาหลี)

วันที่สอง     บารองด๊านซ์ – คินตามานี  – เทมภัคสิริงค์ – อูบุด

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.    นำท่านชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีดั้งเดิม “บาร็องด๊านส์” (Barong Dance) หรือ ระบำสิงโต  นาฏศิลป์จากเทพนิยายพื้นเมืองของบาหลี ตำนานเทพเจ้า ซึ่งเป็นการต่อสู้ ระหว่าง “บารอง” สิงโตที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของความดี กับ “รังตา” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย ชมการแสดงมโหรีของบาหลี แล้วเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกับนักแสดงเป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป  คินตามานี 
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่คินตามานี   (บุฟเฟ่ต์)
บ่าย           นำท่านชม MT. BATUR  ภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท มีความสูง 5,000 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ชมทะเลสาบบาตูร์ และ หมู่บ้านพื้นเมืองหลายแห่งที่คินตามานี ที่งดงามราวสรวงสวรรค์มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีปกคลุมด้วยหมอกอย่างสวยงาม   แล้วนำท่านชม “เทมภัค สิริงค์” (Tampak Siring)  น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู  แล้วอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมาย เช่น ผ้าพันคอ  ผ้าโสร่งพื้นเมือง, กระเป๋าหนัง, ตุ๊กตาไม้แกะสลัก, พวงกุญแจฯลฯ ที่ “ตลาดปราบเซียน ”  จากนั้นเดินทางไปยัง อูบุด (Ubud) ศูนย์กลางงานศิลป์และภาพวาด ชมบ้านของสุลต่านแห่งเมืองอูบุด และร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทงานศิลป์ ผ้าบาติก และภาพวาด
ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   ( อาหารจีน หรือ อาหารท้องถิ่น )         
โรงแรมที่พัก Bali Kuta Resort & Convention Center (ค้างที่บาหลี)

วันที่สาม    ตาทัน อายุน –เบดูกุล –ทานาล็อต–เดนปาซาร์–ยอร์คย่า   

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.   ออกเดินทางจากที่พัก  นำท่านชม วิหารหลวงตามัน อายุน “The Royal Temple of Mengwi”เป็นวัดซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17    หลังจากนั้นนำท่านสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีบนยอดเขาตอนกลางของเกาะ พร้อมชมความงามของทะเลสาบ “บราตัน” ทะเลสาบกลางหุบเขาเบดูกุล (Bedugul) ผ่านชมไร่ผัก, ผลไม้เมืองหนาวและหมู่บ้านที่สวยงามบนเทือกเขา จากนั้นนำท่านชม อูลุนดานู  (Ulun Danu)   ซึ่งงดงามด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ตั้งสง่างามริมทะเลสาบ    ชมแท่นบูชาพระศิวะและต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะ   และชมสถาปัตยกรรมสองชนชาติ (ไทย-ฮินดู) ที่เคียงคู่กันอย่างกลมกลืน
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท  (Tanah Lot)  จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของ เกาะบาหลี  วิหารทานาล็อท หรือวิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูสร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่11ไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรตั้งอยู่บนมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถเดินไปยังตัววิหารได้ในช่วงน้ำลง  
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปสนามบิน
19.05 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์คจาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้าเที่ยวบินที่ GA 255 
19.20 น.     ถึงสนามบินเมืองยอร์คยากาตาร์ เมืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ต้า เมืองแห่งประวัติศาสตร์และมรดกโลก  (เวลาที่เมืองยอร์คยากาตาร์ จะช้ากว่าที่ บาหลี 1 ชม.) พบการต้อนรับอันอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ประจำยอร์คยากาตาร์  
ค่ำ           เข้ารับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
โรงแรมที่พัก Jogja Plaza ระดับ 4 ดาว (ค้างที่ เมืองยอร์คจาร์กาตาร์)

วันที่สี่       บุโรพุทโธ – วังสุลต่าน  – วัดพรามบานันต์ – ย่านมาลิโอโบโร่

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00น.  นำท่านเดินทางเข้าสู่ บุโรพุทโธ วัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใดได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปีพ.ศ. 2534บุโรพุทโธ  สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 โดยราชวงศ์ไศเลนทรา  (Sailendras)  ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลาง และนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานใช้หินจำนวนกว่า 1 ล้านก้อนหรือ ประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยจำนวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออกบุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในพุทธศตวรรษที่ 18 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ชาวดัทช์ ปกครองชวา ในปี 2528 ได้ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูฮาร์โต้ จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก และได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง หินแต่ละก้อนจะถูกเรียงซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ คล้ายกับปิรามิดตัน  มีทั้งหมด 9 ชั้น  ชั้น 1-6 เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ส่วนชั้น 7-9 เป็นรูปวงกลม ที่เรียงรายไปด้วยสถูป โดยมียอดเป็นสถูปขนาดใหญ่ (ชั้นที่ 10) เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างปิรามิดของเอเชียกล (Ziggurat) กับสถูปของอินเดีย   มีขนาดกว้าง 118 เมตร ยาว 118 เมตร สูง 42 เมตร หรือ กว้าง 123 เมตร ยาว 123 เมตร  สูง 34.5 เมตร หลังจากการบูรณะครั้งหลังสุด พุทธสถานแห่งนี้ ไม่มีทางเข้าไปภายใน  ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุหรือ พระพุทธรูปบรรจุอยู่ในสถูปใหญ่ และไม่มีสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้จำวัด กล่าวกันว่าเมื่อมองลงมาจากท้องฟ้า จะเห็นบุโรพุทโธเหมือนดอกบัวตูมขนาดใหญ่ที่กำลังจะบานลอยอยู่กลางทะเลสาบ (จากการสำรวจทางธรณีวิทยาพบว่า ในสมัยโบราณ บริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มาก่อน )จากนั้น นำชมวังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัย และเปลี่ยนการปกครอง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวัง    
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำชม ศูนย์เครื่องเงิน ท่านจะได้พบกับงานหัตถกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ด้วยวิธีการตีหรือหล่อด้วยแม่พิมพ์ อาทิเช่น กริชประดับเงิน ทอง หรืออัญมณีมีค่าซึ่งเชื่อว่ามีอำนาจวิเศษ   จากนั้นนำท่านชม วัดพรามนันต์ มรดกโลกล่าสุดที่เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม   ชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงาม  ชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ ตำนานเทพแห่งฮินดู และเรื่องราวของการกำเนิดระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า แล้ว อิสระให้ท่านชมย่านการค้าที่คึกคักที่สุดในเมืองยอร์คจาการ์ต้า ย่านมาลีโอโบโร่  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง, เสื้อผ้า  กระเป๋า, รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
โรงแรมที่พัก Jogja Plaza ระดับ 4 ดาว (ค้างที่ เมืองยอร์คจาร์กาตาร์)

วันที่ห้า      ยอร์คจาร์กาตาร์ – จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   (อาหารกล่อง)
                  นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
06.00 น.   ออกเดินทางกลับ เมืองจาการ์ต้า  โดยสายการบินการูด้า   เที่ยวบินที่ GA 201  
07.05 น.   ถึงสนามบินจาการ์ต้า รอต่อเครื่องบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ  
09.40 น.   ออกเดินทาง โดยสายการบินการูด้า เที่ยวบินที่  GA 866   (บริการอาหารกลางวัน บนเครื่อง)
13.10 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ .
**** Traveler  Thai  ใส่ใจด้วยบริการ ***


อัตราค่าบริการ: ราคา ต่อท่าน  พักห้องคู่ หรือห้องละ 3 ท่าน  (กรณีไม่ต้องการจ่ายเพิ่มเพื่อพักห้องเดี่ยว)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ ในห้องคู่

เด็ก เสริมเตียง

เด็ก ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

29,900.-

29,900.-

28,900.-

27,900.-

4,500.-

 

อัตรานี้รวม             
-    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตลอดเส้นทาง                 
-    ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน และค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน    -   ค่าภาษีสนามบินทุกที่  
-    ค่าห้องพัก 2 คืน ในบาหลี, 2 คืน ในเมืองยอร์คจาร์กาตาร์   (พักห้องคู่)
-    ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ, ค่ารถปรับอากาศรับ / ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
-    ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ  , น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด ต่อท่านระหว่างทัวร์
-     หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยดูแล อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
-     มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ
-     ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
-     ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญการและหัวหน้าทัวร์คอยบริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม    
-    ค่าอาหารมื้ออื่นๆ ที่ท่านสั่งเอง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
-    ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดและอื่นๆ
-    ค่าสิ่งของน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด
-    ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี)
* ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ภายใน 1 เดือน ไม่ต้องขอวีซ่า*

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง           
1. กรุณามัดจำ 10,000 บาท ณ วันจอง   พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport  หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท   
2.ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทาง
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1.แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 10,000  บาท หรือ ตามค่าตั๋วเครื่องบินจริง
2.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 40% ของราคาทั้งหมด  
3.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
4.บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
  หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศอินโดนีเซีย